وبسایت شخصی محمد اصغرزاده http://www.liii.ir 2020-11-24T09:32:57+01:00 text/html 2019-08-10T02:47:13+01:00 www.liii.ir مدیر کل سایت (دیبا) طراحی و چاپ تراکت رنگی گناباد | جشنواره شریعت http://www.liii.ir/post/17 <div style="text-align: center;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: tahoma, arial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir/////public/////public/////user_data/user_files/502/1505449/post///post17.png" alt=""><br><br><font size="3"><font color="#003300">نمونه طراحی تراکت</font><font color="#ff6600"> رنگی</font><font color="#003300"> "آرایشی بهداشتی پریماه" واقع در مجتمع شریعت</font><br><font color="#ff0000">مدیریت : ضیائی نیک</font></font></div></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: tahoma, arial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#003300" size="2"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: tahoma, arial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">آیا شما به دنبال تحت تاثیر قرارگرفتن مشتریان بالقوه و یا معرفی کسب کار خود در خیابان ها به طوری که بتوانید با هزینه حداقلی حداکثر استفاده را از تبلیغات ببرید هستید؟؟؟ یک راه بسیار ساده و راحت وجود دارد و آن اینکه شما می توانید با استفاده از&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">چاپ تراکت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;و با حداقل هزینه در حجم وسیعی از سطح شهر کسب و کار و یا محصول خود را معرفی نمایید. ما در&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">چاپ متین</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;می توانیم طرح های شما را در کاغذهای متنوع و در سایزهای متفاوت و با بالاترین کیفیت و سازگار با محیط زیست چاپ و در کوتاه ترین زمان ممکن به&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">چاپ تراکت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;شما بپردازیم.<br><br></span></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir/////public////public/user_data/user_files/502////1505449/post/POST17_.png" alt=""><br><br><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">چاپ تراکت A5</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;پرمصرف ترین سایز تراکت می باشد.&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">تراکت A5</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;در این مرکز برروی کاغذ&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">گلاسه ۱۳۵ گرم</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;،&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">گلاسه ۱۲۰ گرم</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;،&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">گلاسه ۱۷۰ گرم</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;،&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">تحریر&nbsp;۸۰ گرم</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;و&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">تراکت لاکچری گلاسه ۳۰۰ گرم</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;با روکش سلفون مات و یا براق انجام می پذیرد.&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">چاپ تراکت A5</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;در&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">سایت ما</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;محدودیت نداشته و در تیراژ های دلخواه قابل چاپ می باشد.&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">قیمت چاپ تراکت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;در جنس تحریر ۸۰ گرم به دلیل ضخامت کم از کاغذ های گلاسه پایین تر می باشد. چاپ روی کلیه جنس های تراکت عالی شده و هیچ گونه محدودیت رنگی برای چاپ انواع تراکت ها وجود ندارد. نکته قابل توجه این است که قیمت چاپ با افزایش تیراژ به شدت افت می کند.<br><br></span></font></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: tahoma, arial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#003300" size="2">برای مشاوره و سفارش انواع تبلیغات با ما در ارتباط باشید</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: tahoma, arial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><a href="http://www.liii.ir/message" target="" title="سفارش و پشتیبانی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(105, 105, 105);">http://www.liii.ir/message</a><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: tahoma, arial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><a href="https://t.me/tarh_97" target="_blank" title="کانال رسمی ما در تلگرام" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(105, 105, 105);">https://t.me/tarh_97</a><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://www.liii.ir//////public//////public//////user_data///user_files/502///1505449/icon/t_me.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"></font></div></div> text/html 2019-06-14T11:20:13+01:00 www.liii.ir مدیر کل سایت (دیبا) Gonabad_گناباد http://www.liii.ir/post/16 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir////public////public////user_data/user_files///502/1505449///gonabad/Gonabad_Post16.gif" alt="Gonabadگناباد"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 15px; line-height: inherit; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; text-align: start;"><font size="4" face="Mihan-Koodak" style="color: rgb(72, 72, 72);">شهر گناباد در 260 کیلومتری جنوب مشهد و در ارتفاع 1105 متری از سطح دریا قرار دارد. این شهر به دلیل قرارگیری در کنار کویر و دوری از دریا آب و هوایی بیابانی و گرم و خشک دارد.&nbsp;<br></font></p><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Koodak" style="color: rgb(72, 72, 72);"><a href="http://www.liii.ir////public////public////user_data/user_files///502/1505449///gonabad/Gonabad_riyab.jpg" target="_blank" title="ریاب گناباد"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir////public////public////user_data/user_files///502/1505449///gonabad/Gonabad.jpg" alt="آب و هوای گناباد" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></a></font></div><font size="4" face="Mihan-Koodak" style="color: rgb(72, 72, 72);">شهرستان گناباد دارای دو بخش «مرکزی» و «کاخک»، سه شهر «گناباد»، «بیدخت» و«کاخک» و چهار دهستان است.<br><div style="text-align: center;"><a href="http://www.liii.ir////public////public////user_data/user_files///502/1505449///gonabad/ghavamiyeh_Gonabad.jpg" target="_blank" title="گناباد"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir////public////public////user_data/user_files///502/1505449///gonabad/hoseyniye.jpg" alt="حسینیه گناباد" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></a></div></font><font size="4" face="Mihan-Koodak" style=""><font color="#484848">گناباد نقطه تلاقی راه‌های منتهی به مراکز اقتصادی، فرهنگی و تمدنی کهن است و به همین دلیل همواره شهری پررونق بوده است. این شهر به سبب قرارگیری در مسیر ارتباطی خراسان رضوی با خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان دارای اهمیت خاصی است.</font><br><div style="text-align: center;"><a href="http://www.liii.ir////public////public////user_data/user_files///502/1505449///gonabad/Qanat_Qasba_Gonabad.jpg" target="_blank" title="قنات قصبه گناباد"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir////public////public////user_data/user_files///502/1505449///gonabad/11.png" alt="gonabad"></a></div></font><p></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 15px; line-height: inherit; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; text-align: start;"><font size="4" face="Mihan-Koodak" style=""><font color="#484848">وجود آثار تاریخی و گردشگری موجود در این شهر گویای تمدن قدیم مردم این منطقه است.&nbsp;</font></font><font size="4" face="Mihan-Koodak"><a href="http://www.liii.ir/post/15" target="_blank" title="قنات قصبه">بزرگ ‌ترین قنات جهان</a>&nbsp;</font><font size="4" face="Mihan-Koodak" style=""><font color="#484848">در این شهر قرار دارد که از دوره هخامنشیان عامل تولید و حیات در این شهر کویری بوده است. شغل مردم گناباد در حوزه‌های كشاورزی، دامداری، صنعت و معدن، حمل و نقل و بخش خدمات است. مهم ‌ترین شغل سنتی این ناحیه سفالگری در ناحیة مِند است که شهرت فراوانی دارد. از دیگر مشاغل سنتی در شهرستان گناباد می‌توان از آهنگری، بافت زیراندازهای نواحی کویری، فروش فرآورده‌های دامی، که به شیوه‌های سنتی تهیه می‌شوند، نجاری و خراطی و حلاجی نام برد.</font><br style="box-sizing: inherit;"><font color="#484848">مردم گناباد به زبان فارسی و لهجه خراسانی سخن می‌گویند. اهل گناباد مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.&nbsp;</font><br></font></p><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Koodak" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir////public////public////user_data/user_files///502/1505449///gonabad/22.png" alt="کاخک گناباد"><br></font></div><p></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 15px; line-height: inherit; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; text-align: start;"><font color="#484848" size="4" face="impact">Gonabad is located 260 kilometers south of Mashhad and at a height of 1105 meters above sea level. This city is warm and dry due to its location near the desert and away from the sea.<br></font></p><div style="text-align: center;"><font color="#484848" size="4" face="impact"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir////public////public////user_data/user_files///502/1505449///gonabad/33.png" alt="gonabad"></font></div><p></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 15px; line-height: inherit; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; text-align: start;"><font color="#484848" size="4" face="impact">Gonabad city has two parts: "Central" and "Kakhk", three cities "Gonabad", "Bidokh" and "Kakhak" and four rural districts.<br></font></p><div style="text-align: center;"><font color="#484848" size="4" face="impact"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir////public////public////user_data/user_files///502/1505449///gonabad/44.png" alt="گناباد_کمپ چنار"></font></div><p></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 15px; line-height: inherit; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; text-align: start;"><font color="#484848" size="4" face="impact">Gonabad is the point of crossroads to the oldest economic, cultural and civilization centers, and for this reason it has always been a thriving city. This city is very important due to its location on the Khorasan Razavi communication road with South Khorasan and Sistan and Baluchestan.</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 15px; line-height: inherit; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir////public////public////user_data/user_files///502/1505449///gonabad/55.png" alt="دانشگاه آزاد گناباد"></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 15px; line-height: inherit; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; text-align: start;"><font color="#484848" size="4" face="impact">The existence of historical monuments and tourism in this city is a sign of the ancient civilization of the people of this region. The largest aqueduct of the world is located in the city, which has been a desert in the Achaemenid period. Gonabad's jobs are in the fields of agriculture, animal husbandry, industry and mining, transportation and services. The most important traditional occupation of this pottery area is in the mountaintop area, which has a lot of reputation. Other traditional trades in Gonabad include forging, desert flooring, livestock products purchased in traditional ways, carpentry, carpentry and hawaii.<br><br></font></p><div style="text-align: center;"><font color="#484848" size="4" face="impact"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir////public////public////user_data/user_files///502/1505449///gonabad/66.png" alt="بیمارستان بهلول گناباد" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></font></div><p></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 15px; line-height: inherit; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; text-align: start;"><font color="#484848" size="4" face="impact">Gonabad people speak Farsi and Khorasani dialect. The Gonabad is Muslim and follows the Shi'ite Jafari religion.<br><br></font></p><div style="text-align: center;"><font color="#484848" size="4" face="impact"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir////public////public////user_data/user_files///502/1505449///gonabad//77.png" alt="گناباد _ تگ میمون" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir////public////public////user_data/user_files///502/1505449///gonabad/shariat.jpg" alt="شریعت گناباد"></font></div><p></p></div> text/html 2019-06-14T00:41:57+01:00 www.liii.ir مدیر کل سایت (دیبا) Qanat Qasba Gonabad http://www.liii.ir/post/15 <div style="text-align: center;"><font face="impact" size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir////public//public/////user_data/user_files////502/1505449/post//post15.png" alt=""><br><br></font><div><font face="impact" size="4">Qanat Qasba is the world's largest, deepest, most marvelous and oldest aqueduct, dating from 2500 to 2700 years ago, and one of the world's finest blue feats, consisting of two main strata and six sub-branches.</font></div><div><font face="impact" size="4"><br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir////public//public/////user_data/user_files////502/1505449/post//Post15_1.jpg" alt="قنات قصبه گناباد"></div><div><font face="impact" size="4"><br></font></div><div><font face="impact" size="4">The number of wells in this aqueduct exceeds 470 rings, and its mother is in the northern slopes of the Black Mountain with a depth of approximately 280 to 300 meters. Naser Khosrow has counted the depth of the well of Qanat by 700 and its length is 4 times. Currently, the aqueduct is 150 liters per second and is the only water source in the city. Ghassab Qanat, as one of the amazing phenomena of human construction, is a symbol of human reconciliation with nature.</font></div><div><font face="impact" size="4"><br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir////public//public/////user_data/user_files////502/1505449/post//Post15_2.jpg" alt="Qanat Qasba Gonabad"><font face="impact" size="4"><br><br></font></div><div><font face="impact" size="4">Old architects have beautifully decorated the space of this aqueduct. The interior of the aqueduct has a marvelous canal and tunnel, with holes mounted on lamps and exhaust pipes and lighting fixtures. A piece of pottery around the wells of this field indicates that the field is located on the main canal of the Qanat, which was drilled during the Achaemenid times, followed by other dug lines of the qanats. The Qanat of Gonabad is one of the best places to visit this city in terms of its location and history.<br><br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir////public//public/////user_data/user_files////502/1505449/post//Post15_3.jpg" alt="Qanat Qasba Gonabad"></div></div> text/html 2019-02-28T02:39:29+01:00 www.liii.ir مدیر کل سایت (دیبا) تراکت پریماه http://www.liii.ir/post/14 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir/////public////public/user_data/user_files/502////1505449/post/post14.png" alt="پریماه گناباد"><br><br><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: Mihan-IransansBold; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 0);"><font size="3">نمونه طراحی تراکت سیاه و سفید A6"لوازم آرایشی بهداشتی پریماه" واقع در مجتمع شریعت</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: Mihan-IransansBold; vertical-align: baseline;"><font size="3" color="#ff0000">مدیریت : ضیائی نیک<br></font><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: small; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">آیا شما به دنبال تحت تاثیر قرارگرفتن مشتریان بالقوه و یا معرفی کسب کار خود در خیابان ها به طوری که بتوانید با هزینه حداقلی حداکثر استفاده را از تبلیغات ببرید هستید؟؟؟ یک راه بسیار ساده و راحت وجود دارد و آن اینکه شما می توانید با استفاده از&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: small; line-height: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">چاپ تراکت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: small; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;و با حداقل هزینه در حجم وسیعی از سطح شهر کسب و کار و یا محصول خود را معرفی نمایید. ما در&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: small; line-height: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">چاپ متین</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: small; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;می توانیم طرح های شما را در کاغذهای متنوع و در سایزهای متفاوت و با بالاترین کیفیت و سازگار با محیط زیست چاپ و در کوتاه ترین زمان ممکن به&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: small; line-height: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">چاپ تراکت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: small; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;شما بپردازیم.<br><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: tahoma, arial; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">چاپ تراکت A5</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;پرمصرف ترین سایز تراکت می باشد.&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">تراکت A5</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;در این مرکز برروی کاغذ&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">گلاسه ۱۳۵ گرم</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;،&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">گلاسه ۱۲۰ گرم</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;،&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">گلاسه ۱۷۰ گرم</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;،&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">تحریر&nbsp;۸۰ گرم</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;و&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">تراکت لاکچری گلاسه ۳۰۰ گرم</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;با روکش سلفون مات و یا براق انجام می پذیرد.&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">چاپ تراکت A5</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;در&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">سایت ما</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;محدودیت نداشته و در تیراژ های دلخواه قابل چاپ می باشد.&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">قیمت چاپ تراکت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;در جنس تحریر ۸۰ گرم به دلیل ضخامت کم از کاغذ های گلاسه پایین تر می باشد. چاپ روی کلیه جنس های تراکت عالی شده و هیچ گونه محدودیت رنگی برای چاپ انواع تراکت ها وجود ندارد. نکته قابل توجه این است که قیمت چاپ با افزایش تیراژ به شدت افت می کند.<br><br></span></font></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: tahoma, arial; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#003300" size="2">برای مشاوره و سفارش انواع تبلیغات با ما در ارتباط باشید</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: tahoma, arial; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><a href="http://www.liii.ir/message" target="" title="سفارش و پشتیبانی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(105, 105, 105);">http://www.liii.ir/message</a><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: tahoma, arial; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><a href="https://t.me/tarh_97" target="_blank" title="کانال رسمی ما در تلگرام" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(105, 105, 105);">https://t.me/tarh_97</a><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://www.liii.ir//////public//////public//////user_data///user_files/502///1505449/icon/t_me.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"></font></div><br></span></div></div> text/html 2019-02-28T02:29:59+01:00 www.liii.ir مدیر کل سایت (دیبا) چاپ بنر و فلکسی در گناباد http://www.liii.ir/post/13 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir//////public/////////public///////user_data/user_files/502/1505449///post/post13.png" alt="بنر گناباد"><br><br><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: Mihan-IransansBold; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 0);"><font size="3">نمونه طراحی بنر "بانوی خاص" واقع در پاساژ نمازی</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-size: 12px;"><font size="3" color="#ff0000" style="font-family: Mihan-IransansBold;">مدیریت : صالحی فر</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="3" color="#ff0000" style="font-size: 12px; font-family: Mihan-IransansBold;"><br></font><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="3"><span style="color: rgb(114, 114, 114); text-align: right;">چاپ بنر و فلکسی چاپی است مقاوم در برابر عوامل جوی از جمله نور خورشید و باران و مناسب برای فضای باز جهت تبلیغات محیطی بر روی انواع فلکسی ، بنر ، استیکر و وینیل ،&nbsp;</span><span style="box-sizing: inherit; color: rgb(192, 0, 0); text-decoration-line: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; text-align: right;">مش</span><span style="box-sizing: inherit; color: rgb(114, 114, 114); text-decoration-line: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; text-align: right;">&nbsp;و بیل بوردهای تبلیغاتی ،&nbsp;</span><span style="box-sizing: inherit; color: rgb(192, 0, 0); text-decoration-line: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; text-align: right;">تابلو</span><span style="box-sizing: inherit; color: rgb(114, 114, 114); text-decoration-line: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; text-align: right;">های سردرب مغازه ها و فروشگاه ها، پوستر های بزرگ تبلیغاتی در فضای باز و فضاهای داخلی ، تبلیغات برروی بدنه وسائل نقیله، سطوح خارجی ساختمان ها و.... از موارد استفاده این نوع چاپ می باشد.<br></span></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir/////public////public/user_data/user_files/502////1505449/post/POST13_.png" alt="بانوی خاص گناباد"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="3"><span style="box-sizing: inherit; color: rgb(114, 114, 114); text-decoration-line: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; text-align: right;"><br></span></font><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: tahoma, arial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#003300" size="2">برای مشاوره و سفارش انواع تبلیغات با ما در ارتباط باشید</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: tahoma, arial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><a href="http://www.liii.ir/message" target="" title="سفارش و پشتیبانی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(105, 105, 105);">http://www.liii.ir/message</a><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: tahoma, arial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><a href="https://t.me/tarh_97" target="_blank" title="کانال رسمی ما در تلگرام" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(105, 105, 105);">https://t.me/tarh_97</a><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://www.liii.ir//////public//////public//////user_data///user_files/502///1505449/icon/t_me.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"></font></div></div></div> text/html 2019-02-13T08:06:58+01:00 www.liii.ir مدیر کل سایت (دیبا) چاپ کارت ویزیت لمینت گناباد http://www.liii.ir/post/12 <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: Mihan-IransansBold; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(0, 51, 0);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir/////public////public/user_data/user_files/502////1505449/post/post12.png" alt=""><font size="3"><br>نمونه طراحی دو رو و چاپ کارت ویزیت لمینت"لوازم آرایشی بهداشتی پریماه" واقع در مجتمع شریعت</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: Mihan-IransansBold; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font size="3" color="#ff0000">مدیریت : ضیائی نیک</font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2" style="text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;">ایجاد و&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;">چاپ کارت ویزیت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;">&nbsp;می تواند برای کسب کار شما بسیار موثر باشد،شما می توانید برای&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;">چاپ کارت ویزیت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;">&nbsp;از طرح های خودتان و یا از متخصین&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;">سایت ما&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;">استفاده کنید شما همچنین می توانید در&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;">وبسایت شخصی اصغرزاده</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;">&nbsp;از متنوع ترین طرح های رنگی که تصویری از شرکت شما را نشان می دهد استفاده و با بالاترین کیفیت و با مجهز ترین دستگاه ها در سریع ترین زمان ممکن و پایین ترین قیمت کارت ویزیت های اختصاصی خود را چاپ نمایید.&nbsp;</span></span></font><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: small; line-height: inherit; font-family: Mihan-IransansBold; vertical-align: baseline; color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;">وبسایت شخصی اصغرزاده</span><font face="Mihan-IransansBold" size="2" style="text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;">&nbsp;این اطمینان را به شما می دهد که با انتخاب یک&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;">کارت ویزیت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;">&nbsp;مناسب و با یک&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;">چاپ</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;بسیار عالی بتوانید یک کسب کار زیبا را&nbsp; برای خود به ارمغان بیاورید.</span><br><br><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir/////public////public/user_data/user_files/502////1505449/post/POST12_.png" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></div></span></font><br style="font-family: tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold" style="text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">کارت ویزت های سلفون براق</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;برروی کاغذ گلاسه ی ۳۰۰ گرم چاپ شده و بعد از چاپ با روکشی از جنس&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">سلفون براق</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;روی آن پوشانده می شود.</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">سلفون براق</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;جهت استحکام بیشتر&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">کارت ویزیت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;و جلوگیری از ارتباط مستقیم پوست دست با رنگ های چاپ شده صورت می پذیرد.&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">کارت ویزت های سلفون مات و براق</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;مقرون به صرفه ترین&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; text-align: justify;">کارت ویزیت های</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;موجود در بازار می باشند<br><br></span></font><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: tahoma, arial; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#003300" size="2">برای مشاوره و سفارش انواع تبلیغات با ما در ارتباط باشید</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: tahoma, arial; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><a href="http://www.liii.ir/message" target="" title="سفارش و پشتیبانی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(105, 105, 105);">http://www.liii.ir/message</a><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: tahoma, arial; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><a href="https://t.me/tarh_97" target="_blank" title="کانال رسمی ما در تلگرام" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(105, 105, 105);">https://t.me/tarh_97</a><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://www.liii.ir//////public//////public//////user_data///user_files/502///1505449/icon/t_me.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"></font></div> text/html 2019-02-13T08:02:12+01:00 www.liii.ir مدیر کل سایت (دیبا) چاپ کارت ویزیت در گناباد http://www.liii.ir/post/11 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir//////public/////////public///////user_data/user_files/502/1505449///post/post11.png" alt=""><br><br><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: Mihan-IransansBold; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 0);"><font size="3">نمونه طراحی دو رو و چاپ کارت ویزیت"گالری لاتوس" واقع در مجتمع شریعت</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: Mihan-IransansBold; vertical-align: baseline;"><font size="3" color="#ff0000">مدیریت : حسن نژاد</font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;">ایجاد و&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;">چاپ کارت ویزیت</span><span style="color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;">&nbsp;می تواند برای کسب کار شما بسیار موثر باشد،شما می توانید برای&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;">چاپ کارت ویزیت</span><span style="color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;">&nbsp;از طرح های خودتان و یا از متخصین&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;">سایت ما&nbsp;</span><span style="color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;">استفاده کنید شما همچنین می توانید در&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;">وبسایت شخصی اصغرزاده</span><span style="color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;">&nbsp;از متنوع ترین طرح های رنگی که تصویری از شرکت شما را نشان می دهد استفاده و با بالاترین کیفیت و با مجهز ترین دستگاه ها در سریع ترین زمان ممکن و پایین ترین قیمت کارت ویزیت های اختصاصی خود را چاپ نمایید.&nbsp;</span></span></font><span style="color: rgb(81, 81, 81); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small; font-weight: 700; text-align: justify;">وبسایت شخصی اصغرزاده</span><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;">&nbsp;این اطمینان را به شما می دهد که با انتخاب یک&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;">کارت ویزیت</span><span style="color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;">&nbsp;مناسب و با یک&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;">چاپ</span></span><span style="color: rgb(81, 81, 81); text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;بسیار عالی بتوانید یک کسب کار زیبا را&nbsp; برای خود به ارمغان بیاورید.</span><br><br></span></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir/////public////public/user_data/user_files/502////1505449/post/POST11_.png" alt="کارت ویزیت گناباد"><br><br><font size="2" face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; text-align: justify;">کارت ویزت های سلفون براق</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;برروی کاغذ گلاسه ی ۳۰۰ گرم چاپ شده و بعد از چاپ با روکشی از جنس&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; text-align: justify;">سلفون براق</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;روی آن پوشانده می شود.</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; text-align: justify;">سلفون براق</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;جهت استحکام بیشتر&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; text-align: justify;">کارت ویزیت</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;و جلوگیری از ارتباط مستقیم پوست دست با رنگ های چاپ شده صورت می پذیرد.&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; text-align: justify;">کارت ویزت های سلفون مات و براق</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;مقرون به صرفه ترین&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; text-align: justify;">کارت ویزیت های</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;موجود در بازار می باشند<br><br></span></font><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: tahoma, arial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#003300" size="2">برای مشاوره و سفارش انواع تبلیغات با ما در ارتباط باشید</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: tahoma, arial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><a href="http://www.liii.ir/message" target="" title="سفارش و پشتیبانی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(105, 105, 105);">http://www.liii.ir/message</a><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: tahoma, arial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><a href="https://t.me/tarh_97" target="_blank" title="کانال رسمی ما در تلگرام" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(105, 105, 105);">https://t.me/tarh_97</a><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://www.liii.ir//////public//////public//////user_data///user_files/502///1505449/icon/t_me.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"></font></div></div> text/html 2019-02-13T07:50:11+01:00 www.liii.ir مدیر کل سایت (دیبا) چاپ تراکت در گناباد http://www.liii.ir/post/10 <div style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font color="#003300"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir/////public/////public/////user_data/user_files/502/1505449/post///post10.png" alt=""></font><br><br><font size="3" style=""><font color="#003300">نمونه طراحی تراکت سیاه و سفید "سالن زیبایی پریچهر" واقع در خیابان شوریده 24/2</font><br><font color="#cc0000">مدیریت : موسوی زاده</font></font></div></font></div><div style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#003300" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="text-align: justify;">آیا شما به دنبال تحت تاثیر قرارگرفتن مشتریان بالقوه و یا معرفی کسب کار خود در خیابان ها به طوری که بتوانید با هزینه حداقلی حداکثر استفاده را از تبلیغات ببرید هستید؟؟؟ یک راه بسیار ساده و راحت وجود دارد و آن اینکه شما می توانید با استفاده از&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; text-align: justify;">چاپ تراکت</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;و با حداقل هزینه در حجم وسیعی از سطح شهر کسب و کار و یا محصول خود را معرفی نمایید. ما در&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; text-align: justify;">چاپ متین</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;می توانیم طرح های شما را در کاغذهای متنوع و در سایزهای متفاوت و با بالاترین کیفیت و سازگار با محیط زیست چاپ و در کوتاه ترین زمان ممکن به&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; text-align: justify;">چاپ تراکت</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;شما بپردازیم.<br><br></span></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir/////public////public/user_data/user_files/502////1505449/post/POST10_.png" alt=""><br><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; text-align: justify;">چاپ تراکت A5</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;پرمصرف ترین سایز تراکت می باشد.&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; text-align: justify;">تراکت A5</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;در این مرکز برروی کاغذ&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; text-align: justify;">گلاسه ۱۳۵ گرم</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;،&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; text-align: justify;">گلاسه ۱۲۰ گرم</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;،&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; text-align: justify;">گلاسه ۱۷۰ گرم</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;،&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; text-align: justify;">تحریر&nbsp;۸۰ گرم</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;و&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; text-align: justify;">تراکت لاکچری گلاسه ۳۰۰ گرم</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;با روکش سلفون مات و یا براق انجام می پذیرد.&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; text-align: justify;">چاپ تراکت A5</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;در <b>سایت ما</b></span><span style="text-align: justify;">&nbsp;محدودیت نداشته و در تیراژ های دلخواه قابل چاپ می باشد.&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; text-align: justify;">قیمت چاپ تراکت</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;در جنس تحریر ۸۰ گرم به دلیل ضخامت کم از کاغذ های گلاسه پایین تر می باشد. چاپ روی کلیه جنس های تراکت عالی شده و هیچ گونه محدودیت رنگی برای چاپ انواع تراکت ها وجود ندارد. نکته قابل توجه این است که قیمت چاپ با افزایش تیراژ به شدت افت می کند.<br><br></span></font></span></div><div style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#003300" size="2">برای مشاوره و سفارش انواع تبلیغات با ما در ارتباط باشید</font></div><div style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><a href="http://www.liii.ir/message" target="" title="سفارش و پشتیبانی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(105, 105, 105);">http://www.liii.ir/message</a><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"></font></div><div style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><a href="https://t.me/tarh_97" target="_blank" title="کانال رسمی ما در تلگرام" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(105, 105, 105);">https://t.me/tarh_97</a><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://www.liii.ir//////public//////public//////user_data///user_files/502///1505449/icon/t_me.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"></font></div> text/html 2018-09-14T04:46:02+01:00 www.liii.ir مدیر کل سایت (دیبا) طراحی و چاپ کارت ویزیت 2 رو در گناباد http://www.liii.ir/post/9 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir////public///public////user_data/user_files///502/1505449/post/post9.png" alt="کارت ویزیت گناباد"><br><br></font><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font style="" face="Mihan-IransansBold"><div style="color: rgb(0, 51, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="3">نمونه طراحی دو رو و چاپ کارت ویزیت"سالن زیبایی گیتی آرا" واقع در انتهای طالقانی 10&nbsp;</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="3" style="" color="#ff0000">مدیریت : تقی زاده</font></div><div style="color: rgb(0, 51, 0); font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><br></div><font size="2" style="color: rgb(0, 51, 0);">چرا کارت ویزیت ؟؟؟؟</font><br><br><font size="2" style="color: rgb(0, 51, 0);">&nbsp;کارت ویزیت رسانه تبلیغاتی ارزانی می باشد که یکی از واجبات هر زمینه کاری است. از آن درست استفاده کنیم.</font></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#003300"><br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir////public///public////user_data/user_files///502/1505449/post/POST9_.png" alt="کارت ویزیت"></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#003300" size="2">&nbsp;کارت ویزیت حرفه ای اگر بر اساس اصول بالا طراحی شود قطعا برای جلب نظر مشتریان موثر خواهد بود.</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#003300" size="2"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#003300" size="2">۳ کارت ویزیت حرفه ای برای شروع به عنوان رسانه تبلیغاتی مناسب می باشد ولی نباید فقط به آن اکتفا کرد. از رسانه های تبلیغاتی دیگر نیز حتما استفاده کنید. ازجمله : بازاریابی پیامکی، تراکت طلایی، فاکس مارکتینگ، بازاریابی با سایت، بازاریابی با ایمیل، بازاریابی با تلگرام، بازاریابی در اینستاگرام، بازاریابی حضوری، بنر تبلیغاتی، کاتالوگ تبلیغاتی، پوستر تبلیغاتی، بازاریابی با تلفن و…</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#003300" size="2"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#003300" size="2">برای مشاوره و سفارش انواع تبلیغات با ما در ارتباط باشید</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><a href="http://www.liii.ir/message" target="" title="سفارش و پشتیبانی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(105, 105, 105);">http://www.liii.ir/message</a><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="2"><a href="https://t.me/tarh_97" target="_blank" title="کانال رسمی ما در تلگرام" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(105, 105, 105);">https://t.me/tarh_97</a><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://www.liii.ir//////public//////public//////user_data///user_files/502///1505449/icon/t_me.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"></font></div></div> text/html 2018-09-06T14:56:37+01:00 www.liii.ir مدیر کل سایت (دیبا) تیزر اطلاع رسانی مهدیه گناباد http://www.liii.ir/post/8 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir/public//////public//////user_data/////user_files/502/1505449/post/////post8.png" alt=""><br><br><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#990000">تیزر اطلاع رسانی مراسم محرم هیئت انصار المهدی "مهدیه گناباد"<br><br>ساخته شده توسط وبسایت شخصی محمد اصغرزاده<br>انتشار هم زمان در سایت شخصی محمد اصغرزاده و صفحات اجتماعی<br>برای نمایش تیزر به ادامه مطلب مراجعه کنید<br>برای دانلود ویدیو با کیفیت اصلی با حجم 123 مگابایت روی لینک زیر کلیک کنید<br></font><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href="https://www.aparat.com/v/Gw6PN" target="_blank" title="">https://www.aparat.com/v/Gw6PN</a><br><br></font><span style="text-align: start;">[http://www.aparat.com/v/Gw6PN]</span></div> text/html 2018-07-12T09:20:36+01:00 www.liii.ir مدیر کل سایت (دیبا) خرید لایک ایرانی اینستاگرام http://www.liii.ir/post/7 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#663366"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir/////public/////public///user_data/user_files/502////1505449/post/post7.png" alt="خرید لایک ایرانی اینستا گرام"><br><br></font><h2 style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; clear: both; line-height: 1.3; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#663366">اهمیت لایک اینستاگرام چقدر است؟</font></h2><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px 0px 10px; outline: 0px; padding: 10px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#663366">اهمیت لایک در اینستاگرام را شاید بتوانیم به اندازه تعداد فالوور در اینستاگرام بدانیم زیرا نشان دهنده اهمیت و کیفیت صفحه شما می باشد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px 0px 10px; outline: 0px; padding: 10px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#663366">در اینستاگرام هر چقدر هم که مطالب شما کیفیت بالایی داشته باشند ولی تعداد لایک آن ها پایین باشد ، کاربران بدون توجه به پست هایتان از صفحه شما عبور می کنند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px 0px 10px; outline: 0px; padding: 10px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#663366">همین طور باید به این نکته توجه داشت که هر کس پست شما را لایک کند ، آن پست برای فالوور های او هم نمایش داده می شود. در نتبجه پست شما حتی برای کسانی که شما را فالو نکرده اند هم نمایش داده می شود.<br></font></p><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#663366"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir/////public/////public///user_data/user_files/502////1505449/post/POST7_.png" alt="قیمت لایک ایرانی اینستاگرام"></font></div><p></p><h3 style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; clear: both; line-height: 1.3; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#663366">چه تعداد لایک کافی است؟</font></h3><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px 0px 10px; outline: 0px; padding: 10px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#663366">رابطه مستقیمی بین تعداد فالوور فعال شما و تعداد لایک های دریافتیتان وجود دارد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px 0px 10px; outline: 0px; padding: 10px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#663366">فالوور فعال به فالوور هایی گفته می شود که پست های شما را لایک کرده و کامنت می گذارند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px 0px 10px; outline: 0px; padding: 10px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#663366">تعداد لایکی در اینستاگرام مناسب است که با تعداد فالوور شما همخوانی داشته باشد.</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px 0px 10px; outline: 0px; padding: 10px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#663366">&nbsp;</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://androidina.net/wp-content/uploads/Instagram-1-e1487853477690.png" alt="اینستاگرام"></p><h2 style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; clear: both; line-height: 1.3; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#663366">افزایش لایک در اینستاگرام</font></h2><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px 0px 10px; outline: 0px; padding: 10px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#663366">اگر دوست دارید که تعداد لایک و تعداد فالوور هایتان افزایش پیدا کند راه های مختلفی وجود دارد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px 0px 10px; outline: 0px; padding: 10px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; text-align: justify;"><font color="#663366" face="Mihan-IransansBold" size="3">یکی از این راه ها "وبسایت شخصی محمد اصغرزاده" است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px 0px 10px; outline: 0px; padding: 10px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#663366">افزایش لایک و افزایش فالوور اینستاگرام یک فرآیند بسیار زمان بر و پر زحمت است ؛ اینجاست که "وبسایت شخصی محمد اصغرزاده" کمکتان آمده و با چند کلیک شما را به هدفتان می رساند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px 0px 10px; outline: 0px; padding: 10px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#663366">شما می توانید با&nbsp;</font><span style="color: rgb(102, 51, 102); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">"وبسایت شخصی محمد اصغرزاده"</span><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#663366">&nbsp;، لایک خریداری کنید.<br></font></p><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="https://i.ibb.co/jVmh3B7/free-followers-300x225.png" alt="instagram"></div><p></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: tahoma, arial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#003300" size="2">برای مشاوره و سفارش لایک صد در صد ایرانی اینستاگرام با ما در ارتباط باشید</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: tahoma, arial; vertical-align: baseline;"><a href="http://www.liii.ir/message" target="" title="سفارش و پشتیبانی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(105, 105, 105);">http://www.liii.ir/message</a><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: tahoma, arial; vertical-align: baseline;"><a href="https://t.me/tarh_97" target="_blank" title="کانال رسمی ما در تلگرام" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(105, 105, 105);">https://t.me/tarh_97</a><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://www.liii.ir//////public//////public//////user_data///user_files/502///1505449/icon/t_me.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#003300" size="2"><br></font></div></div> text/html 2018-07-06T10:31:07+01:00 www.liii.ir مدیر کل سایت (دیبا) طراحی و چاپ کارت ویزیت گناباد http://www.liii.ir/post/6 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#003300" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir////public//public////user_data///user_files/502/////1505449/post/post6.png" alt="کارت ویزیت گناباد"><br><br></font><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#003300" size="2"><span style="text-align: right;">کارت ویزیت در کلامی خلاصه و رسا، وسیله ایست ابتدا برای معرفی شما و سپس ارائه راههای تماس با شما. کارت ویزیت این وظیفه را برعهده دارد و هیچ وظیفه عمده دیگری برای شما به طور مستقیم بازی نمی کند. کارت ویزیت برای تبلیغات و بازاریابی شما به طور مستقیم استفاده نمی شود. اما شاید بتوان گفت به دلیل اینکه اولین مرحله تعامل شما با مشتری یا ارباب رجوع توسط ارائه کارت ویزیتتان می باشد و از آنجا که برخورد اول همیشه مهم و تاثیر گذار خواهد بود، کارت ویزیت به طور غیر مستقیم بخشی از کار بازاریابی و تبلیغات شما را برعهده خواهد داشت.&nbsp;</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">تاریخچه کارت ویزیت به آنجا برمی گردد که شاهزادگان و اشرافزاده ها برای دیدار با اشخاص مهم دیگر، کاغذ یا پوستین و یا چیزی شبیه آن را جلوتر برای شخص ملاقات شونده، می فرستادند تا خود را به او معرفی کرده، از سوابق اشرافزادگی خود نوشته و قرار رسمی ملاقات را با او بگذارند. در واقع این همان تعامل اول با مخاطب بوده که شخص ملاقات کننده از خود به مخاطب ارائه می داده است و اهمیت معرفی ابتدایی را نشان میدهد.</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">در ایران کارت ویزیت آخرین چیزی است که تجار و صاحبان مشاغل به آن توجه می کنند و گاهی حتی کارت ویزیت خود را تلفنی و بدون هیچ ایده درطراحی، سفارش می دهند و متوجه اهمیت بازاریابی غیر مستقیم توسط کارت ویزیت نمی باشند. اما ما در اینجا توصیه می کنیم، طراحی کارت ویزیت خود را به یک متخصص گرافیک بسپارید و آن را جدی بگیرید<br><br></span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir////public//public////user_data///user_files/502/////1505449/post//post6.jpg" alt="گناباد"><span style="text-align: right;"><br></span><br>چرا کارت ویزیت ؟؟؟؟<br><br>&nbsp;کارت ویزیت رسانه تبلیغاتی ارزانی می باشد که یکی از واجبات هر زمینه کاری است. از آن درست استفاده کنیم.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#003300" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#003300" size="2">&nbsp;کارت ویزیت حرفه ای اگر بر اساس اصول بالا طراحی شود قطعا برای جلب نظر مشتریان موثر خواهد بود.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#003300" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#003300" size="2">۳ کارت ویزیت حرفه ای برای شروع به عنوان رسانه تبلیغاتی مناسب می باشد ولی نباید فقط به آن اکتفا کرد. از رسانه های تبلیغاتی دیگر نیز حتما استفاده کنید. ازجمله : بازاریابی پیامکی، تراکت طلایی، فاکس مارکتینگ، بازاریابی با سایت، بازاریابی با ایمیل، بازاریابی با تلگرام، بازاریابی در اینستاگرام، بازاریابی حضوری، بنر تبلیغاتی، کاتالوگ تبلیغاتی، پوستر تبلیغاتی، بازاریابی با تلفن و…</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#003300" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#003300" size="2">برای مشاوره و سفارش انواع تبلیغات با ما در ارتباط باشید</font></div><div><a href="http://www.liii.ir/message" target="" title="سفارش و پشتیبانی">http://www.liii.ir/message</a><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"></div><div><a href="https://t.me/tarh_97" target="_blank" title="کانال رسمی ما در تلگرام">https://t.me/tarh_97</a><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://www.liii.ir//////public//////public//////user_data///user_files/502///1505449/icon/t_me.png" alt=""><font face="Mihan-IransansBold" color="#003300" size="2"><br><br></font></div></div> text/html 2018-04-16T10:34:19+01:00 www.liii.ir مدیر کل سایت (دیبا) طراحی و اجرای وب سایت الماس عقرب http://www.liii.ir/post/5 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.almasaghrab.ir////public//public////user_data/user_files////719/2155556/////asgharzadeh.png" alt=""><br><br>ساخت وب سایت برای الماس عقرب<br>مشاوره و فروش عقرب<br><br><a href="https://goo.gl/NYHzPB" target="" title="">مشاهده الماس عقرب</a><br><br><a href="http://www.almasaghrab.ir/" target="_blank" title="">http://www.almasaghrab.ir/</a></div> text/html 2018-02-04T01:49:03+01:00 www.liii.ir مدیر کل سایت (دیبا) سفارش تکی تقویم دیواری اختصاصی http://www.liii.ir/post/4 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir/////public////public/////user_data/////user_files////502/1505449///////post//////liii1.png" alt="تقویم 1397"><br><br>مهم:این تقویم تا این لحظه تقویم رسمی کشور است.اما با توجه به تغییرات تقویم هجری قمری،ممکن است مناسبتهایی که بر اساس آن تقویم است،مانند وفات و تولد پیامبر (ص) و امامان یک روز بر اساس تقویم هجری شمسی جا به جا شود و یا تعطیلی بر اساس قانون مجلس کم یا زیاد شود.لذا ساعت 24 در صورتی که تغییراتی بعدا انجام شود در تعطیلی ها مسولیتی در این زمینه ندارد.<br><br><a href="http://www.liii.ir/message" target="" title="تقویم اختصاصی 97"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8318480368/09159364247.png" alt=""></a><br><br><a href="http://www.liii.ir/message" target="" title="">جهت ثبت سفارش تقویم کلیک کنید</a><br><br>دانلود تقویم 97|تقویم 97 |دانلود تقویم97|دانلود رایگان تقویم 97|تقویم 1397|تقویم 97 لایه باز|دانلود تقویم لایه باز 97|دانلود فایل تقویم 97<br>,تقویم 97,تقویم 97 Pdf,تقویم 97 لایه باز,تقویم 97 Psd,تقویم 97 دانشگاه تهران,تقویم 97 با مناسبت ها,تقویم 97 در یک نگاه,تقویم 97 ژئوفیزیک,تقویم 97 شمسی,تقویم 97 لایه باز رایگان,تقویم سال 97 شمسی,تقویم سال 97 هجری شمسی</font></div> text/html 2018-02-04T01:40:43+01:00 www.liii.ir مدیر کل سایت (دیبا) سئو و بهینه سازی سایت در گوگل و موتورهای جستجو (SEO) http://www.liii.ir/post/3 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.liii.ir/////public////public/////user_data/////user_files////502/1505449///////post//////liii2.png" alt="سئو"><br><br><font face="Mihan-IransansBold">موتورهای جستجوی پیشرو مانند جستجوگر گوگل، بینگ، یاهو! جستجو، بایدو از خزنده‌ها جهت پیدا کردن صفحات مرتبط با نتایج جستجوی الگوریتمیک خود استفاده می‌کنند. صفحاتی که از صفحات ایندکس شده یک موتور جستجوی دیگر لینک می‌شوند، نیازی به ارسال ندارد زیرا بطور خودکار پیدا می‌شوند.<br><br>جایگاه یک سایت در موتور جستجوی گوگل امروزه معادل واژه سئو استفاده میشود. امروزه بجای سرچ کردن و یا جستجو کردن از واژه گوگل کردن استفاده میشود. این موارد نشانه اهمیت موتور جستجوی گوگل در میان مخاطبان است. این اهمیت بالا برای سایت ها نیز مطرح است. هنگامی که درصد بالای مخاطبان اینترنت در گوگل بدنبال آنها جستجو می کنند، داشتن رتبه بالا در گوگل از اهمیت بالایی برخوردار است. نتیجه جستجوی گوگل و رتبه سایت در صفحه جستجوی گوگل که به اختصار به ان SERP می گویند تابع الگوریتم پیچیده ای است که گوگل هرگز جزئیات کار آن را ارائه نداده است. کارشناسان سئو معتقد هستند که رتبه سایت ها در گوگل توسط مجموعه ای از الگوریتم ها ایجاد میشود. با توجه با اینکه طرز کار الگوریتم گوگل مشخص نیست ولی میتوان اصول کلی آن را با رتبه ای که به سایت های مختلف میدهد مشخص کرد.<br><br>ما می توانیم وبسایت شما را به بهترین نتایج گوگل برسانیم جهت مشاوره و&nbsp;</font><a href="http://www.abzar.5link.ir/contact/contactform/?email=mohammad.5299@gmail.com" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold">درخواست سفارش کلیک</font></a><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;کنید .<br><br></font></div>